Vedtak på Stiftelsesmøtet i MjøsSki 25.08.2010

Teksten under ble på stiftelsesmøte vedtatt som en del av Lov for MjøsSki. Teksten er ikke en del av standard lov for idretten og idrettskretsen vedtok standardloven uten tillegg.
Teksten under er å betrakte som en del av driftsgrunnlaget for MjøsSki og endringer kan gjøres av årsmøtet.

FORMÅL

Visjon:
”Skiglede for flest mulig, lengst mulig.
Veldre Sag – den naturlige møteplassen på vinterstid.”

Hovedmål:
  • Skape et godt miljø for å drive med langrenn og skiskyting for alle aldersgrupper med fokus på et godt breddetilbud og tilrettelegging for utvikling av talenter

Delmål:
  • Sikre godt jentemiljø
  • Opprettholde og videreutvikle attraktive lysløyperenn
  • Arrangere større ski- og skiskytterrenn
  • Tilrettelegging for rekruttering til hopp og kombinert
  • Utvikle kompetente trenere
  • Videreutvikle Veldre Sag som et allsidig ski- og skiskytteranlegg med høy standard • Opprettholde og videreutvikle et godt turløypetilbud

MEDLEMSKONTINGENT OG AVGIFTER

Medlemskontingenten skal være lav. Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud. Det skal dog stimuleres med økonomisk bidrag til at utøverne deltar på eksterne konkurranser eller forskjellige former for samlinger.

TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE

Klubbens virksomhet og drift skal være basert på dugnadsinnsats fra medlemmene. Alle former for innsats skal regnes som dugnad. Det forventes at medlemmenes dugnadsinnsats skal gjenspeile den enkelte medlem sin ”bruk” av klubben, men det skal være rom for å ta individuelle hensyn.
Det kan gis økonomisk godtgjøring til trenere. Det skal være en ensartet og nøktern praksis i forhold til slik godtgjøring.

ÅRSMØTETS OPPGAVER
Valgperiode for alle tillitsverv unntatt styrets leder er 2 år. Leder velges for ett år. Nestleder til styret velges med funksjonstid i denne rollen for 1 år. For å sikre kontinuitet i styring og drift av idrettslaget skal valgkomiteen i samråd med styret legge til rette for at ikke alle medlemmer innen styret eller det enkelte utvalg er på valg samtidig.
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Idrettslagets styre
Klubbens drift og aktiviteter organiseres med basis i styret. Det enkelte styreverv vil innebære ansvar for å organisere en eller flere komiteer innenfor sitt funksjonsområde. Det enkelte styremedlem skal ha tilstrekkelig vide fullmakter og tilgang til ressurser som sikrer at komitéarbeidet kan gjennomføres på en effektiv måte. Komiteene skal i størst mulig grad ha spesialiserte/avgrensede funksjoner og skal samarbeide på tvers.

Økonomiske forhold mv. – sammenslåing
Grunnlaget for stiftelse av idrettslaget er sammenslåing av klubbene Veldre Ski, Brumund IF og Brumunddal Ski. Det legges til grunn at disse klubbenes virksomhet og aktiva med tilhørende forpliktelser i sin helhet overføres til den nye klubben pr. stiftelsesdato.
Det skal legges til rette for en ryddig prosess i forhold til behandling av sponsoravtaler/økonomiske samarbeidsavtaler som var inngått av de sammenslåtte klubbene.

Dersom virksomheten i de opprinnelige klubbene gjenopptas innen 3 år etter stiftelsesdato for idrettslaget, skal forholdsmessig andel av økonomisk innskudd/ samt andre gjenværende forpliktelser som ble tatt med inn i ny klubb tilbakeføres til gammel klubb.
Som en overgangsordning skal som et minimum de opprinnelige klubbens økonomiske kompensasjonsordninger for trenere og utøvere videreføres det første driftsåret for den sammenslåtte klubben såfremt dette er økonomisk forsvarlig.
Ved sammenslåing av klubbenes eierandeler i Idrettsanlegget Veldre Sag AL vil dette bli et datterselskap under klubben. Funksjoner som skal ivareta drift og utvikling av anlegget Veldre Sag skal legges inn under organisasjonsmodellen for ny klubb. Selskapets styre skal være identisk med klubbens styre og ivaretar funksjon for daglig ledelse av selskapet.